1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen CHRISTIO en de cliënt waarop CHRISTIO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Diensten
  CHRISTIO zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de eisen die zijn gesteld via het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP). CHRISTIO zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken
  Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen per email, WhatsApp, telefonisch of per sms worden gemaakt.
  De cliënt dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dit aan CHRISTIO te melden. De afmelding kan alleen telefonisch of per email geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag CHRISTIO het gehele tarief voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag CHRISTIO de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken tarief berekenen. CHRISTIO moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Tarieven en betaling
  CHRISTIO vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pinbetaling of contant te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan CHRISTIO. Betaling in termijnen is niet mogelijk. CHRISTIO is gerechtigd om voor niet betaalde facturen na het verstrijken van de betalingstermijn administratiekosten à €15,00 in rekening te brengen. Indien de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 5 werkdagen zal een incassobureau ingeschakeld worden. Voor cliënten met diabetische voetzorg vanaf zorgprofiel 2 zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij Rondom Podotherapeuten.
 5. Privacyverklaring
  Sinds 25 mei 2018 is wet op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Door deze nieuwe wet is het belangrijk voor u als cliënt te weten wat ik als pedicure, voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling, vast moet leggen. Met dit Privacy Statement geeft u CHRISTIO toestemming voor het vastleggen en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens. De cliënt voorziet tijdens de eerste afspraak alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan CHRISTIO. De persoonlijke gegevens worden door CHRISTIO opgenomen in een geautomatiseerd systeem en zijn niet zichtbaar voor derden en behandelt deze volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts, medisch specialist of derden. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens. Bij het niet meer actief behandelen zullen de persoonlijke gegevens na 7 jaar worden verwijderd. Bij het maken van een afspraak geeft de cliënt Medisch Pedicure C.W.M. van Toren van CHRISTIO toestemming om de volgende gegevens in het geautomatiseerde systeem vast te leggen;
  • Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn voorletters, naam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, beroep, overlijdensdatum, noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicurestagiaire.
  • Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn BSN-nummer en zorgverzekeringsnummer voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/contract met podotherapeut en/of zorgverzekeraar.
  • Ik geef toestemming voor het doorgeven van medisch noodzakelijke gegevens i.v.m. de behandeling door middel van geautomatiseerd systeem Zorgmail aan huisarts, medisch specialist of derden.
  • Ik geef toestemming voor het opnemen en vastleggen van mijn voetklachten in een digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van mijn voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.
  • Ik geef toestemming voor het vastleggen van gegevens met betrekking tot mijn gezondheid die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vormen van reuma, vaatproblemen, neuropathie en/of een achtergrond met betrekking tot oncologie (behandeling met cytostatica)
  • Ik geef toestemming voor het digitaal nemen en vastleggen van foto`s van mijn voetproble(e)m(en) met betrekking tot de controle en de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines. De cliënt heeft ten allen tijde het recht de hiervoor genoemde toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. CHRISTIO zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn waren bij de dienstverlening. Het niet mogen opslaan van de persoonsgebonden gegevens en behandelverslagen kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de behandelingen.
 6. Geheimhouding
  CHRISTIO is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CHRISTIO verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Aansprakelijkheid
  CHRISTIO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CHRISTIO is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen. CHRISTIO is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft mee- genomen naar de praktijk.
 8. Beschadiging & diefstal
  CHRISTIO heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. CHRISTIO meldt diefstal altijd bij de politie.
 9. Garantie
  CHRISTIO geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
  • de behandeling te lang uitgesteld is geweest door de cliënt waardoor de oorzaak niet in een keer verholpen kan worden.
 10. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na constatering schriftelijk gemeld worden aan CHRISTIO. CHRISTIO moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal CHRISTIO de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Cliënt zal de klachten niet delen op sociale media. Indien CHRISTIO en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
 11. Gedrag
  De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft CHRISTIO het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.
 12. Recht
  Op elke overeenkomst tussen CHRISTIO en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.